Kierownictwo

Starosta: Dariusz SZUSTEK

Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

 • Starosta pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Powiatu.
 • Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników.
 • Starosta odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.
 • Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:
 • reprezentowanie Powiatu,
 • organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
 • wydawanie wewnętrznych aktów prawa (zarządzeń),
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej powiatu,
 • wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
 • koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • występowanie do Rady z wnioskami w sprawie wyboru wicestarosty, członków Zarządu oraz powołania skarbnika powiatu,
 • wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu czynności z zakresu prawa pracy i realizacja polityki personalnej,
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.
 • Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Zespołu Radców Prawnych,
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydziału Oświatowo-Społecznego.
  W czasie nieobecności Starosty lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji zastępuje go Wicestarosta, który w ramach zastępstwa kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 • Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących zmian w organizacji pracy Starostwa.
 • Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Starosta może również upoważnić do wydawania decyzji, o których mowa wyżej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
 • Starosta może w drodze zarządzenia określić szczegółowe zasady kierowania pracą Starostwa, w tym zasady podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem.

  Wicestarosta: Janusz KOZIOŁ
 • wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Zarząd,
 • zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności i ponosi przed nim odpowiedzialność w tym również w zakresie określonym w § 19 ust. 7 i 8,
 • podejmuje decyzje administracyjne w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.
 • Wicestarosta nadzoruje pracę:
 • Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 • Wydziału Budownictwa i Architektury,
 • Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,
 • Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Kartografii.

  Sekretarz Powiatu: Jerzy SIWIEC

  zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa i może w imieniu Starosty na podstawie jego upoważnienia wykonywać zadania obejmujące w szczególności zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie.
  Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji oraz polityką jakości w Starostwie,
 • inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno – prawnych,
 • zapewnienie merytorycznej i techniczno – organizacyjnej obsługi posiedzeń organów Powiatu,